SIR Masterclass 2015: Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten

Naar aanleiding van het Inspectierapport ‘Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende’ is door de SIR Institute for Pharmacy practice and Policy te Leiden in 2012-2013 een vierdaagse masterclass ontwikkeld voor apothekers die instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking van farmaceutische zorg voorzien.

Tijdens deze vier cursusdagen worden zeer diverse aspecten belicht, om de medicatieveiligheid voor deze groep mensen te verbeteren. Deze aspecten worden besproken door een AVG-arts en docenten gespecialiseerd in psychiatrische medicatie, in sondes, en in medicatiebeoordeling. Op deze manier wordt de rol van de apotheker en zijn toegevoegde waarde expliciet uitgewerkt. Deze masterclass ondersteunt apothekers die farmaceutische zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel thuiswonend als in een instelling, om hun geneesmiddelgebruik effectiever en veiliger te maken. Op niveau van de instelling kan veel aan doelmatigheid worden verbeterd.

Inmiddels is de derde masterclass van start gegaan en hebben de cursisten van de eerste twee masterclasses zich verenigt in de Nederlandse Vereniging van Apotheker voor Verstandelijk Gehandicapten (NVApVG).

Voor meer informatie: Linda Mulder-Wildemors (l.mulder@stevenshof.nl)

Inschrijven: via www.paofarmacie.nl

Algemene informatie over deze masterclass

Inleiding

IGZ vindt dat aan de medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg nog veel verbeterd kan worden. Apothekers zijn niet of nauwelijks betrokken bij het beleid en de uitvoering van de geneesmiddelenvoorziening in tehuizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Vermoedelijk geldt dit ook voor de ambulante zorg voor deze categorie patiënten. Desalniettemin leveren apothekers geneesmiddelen op grote schaal, zowel in tehuizen als aan cliënten met een verstandelijke beperking in de apotheek. PAOFarmacie en de SIR willen met deze Masterclass alle (ziekenhuis)apothekers die farmaceutische zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel thuiswonend als in een instelling, ondersteunen om de toegedachte rol te kunnen waarmaken.

Programma opzet

 • De Masterclass beslaat circa 6 maanden.

Tijdens 4 studiedagen krijgt u onderwijs over de meest voorkomende verstandelijke beperkingen en de daarbij gebruikte farmacotherapie (1,5 dag). Verder wordt extra kennis over sondes aangeboden ivm innameproblematiek. Tenslotte een dagdeel taken en verantwoordelijkheden van de apotheker bij een instelling, kennismaking met de NVApVG en één hele dag optimalisatie van de farmacotherapie van uw eigen mensen met een verstandelijke beperking.

 • U werkt aan thuisopdrachten (circa 3 dagen in apotheek): twee medicatiebeoordelingen samen met huisarts/AVG en ouder/begeleider en analyse medicatieproces bij de eigen instelling en bij patiënten thuis.
 • We bieden u een kennistoets aan.

Leerdoelen

Verbetering van de kennis en/of vaardigheden

 • over de verstandelijke gehandicapte, epidemiologie van handicaps en gerelateerde problemen
 • over het geneesmiddelengebruik bij MVB(farmaco-epidemiologie)
 • over de farmacotherapie van meest gebruikte medicatie bij MVB
 • over specifieke farmacotherapiegerelateerde problemen bij MVB
 • voor de formulering van een relevant, praktisch en onderbouwd advies over de optimale farmacotherapie voor MVB
 • over PEG sondes en sondevoeding
 • voor de formulering van een goed farmaceutisch advies voor ouders, begeleiding, huisarts en arts verstandelijke gehandicapte (AVG)
 • over de dagelijkse gang van zaken in de instelling die van belang is voor het medicatieproces
 • voor een goed toezicht op het medicatieproces van de instelling